De regels op ons modelvliegveld

 

Vliegveldreglement Modelvliegclub Bergeijk 
 
ALGEMENE BEPALINGEN  
1.1 Gebruikers van dit modelvliegterrein verklaren kennis te hebben genomen van het hierna volgend reglement en, door gebruik te maken van dit veld, daar onvoorwaardelijk mee akkoord te gaan . 
1.2 Uitdrukkelijk is de "Regeling modelvliegen" van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Staatscourant van 8 dec. 2005 en de wijzigingen van 2009, 2013 en 2015.) van toepassing op onderstaand reglement. Deze regeling ligt ter inzage bij het bestuur. 
1.3 De club en het clubbestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of vernieling van materiaal. 
1.4 Bezoekers en toeschouwers verblijven op het vliegterrein op eigen risico. De club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade. 
1.5 Voertuigen van vliegers en bezoekers mogen uitsluitend aan de bosrand geparkeerd worden. (Zie plattegrond) 
1.6 De gebruikers zijn verplicht het vliegterrein netjes achter te laten. 
1.7 Huisdieren mogen worden meegenomen, mits goed aangelijnd, zonder dat dit gevaar kan opleveren. 


GEBRUIKERS 
2.1 Alleen leden van de Modelvliegclub Bergeijk (en hun gezinsleden) hebben toegang tot het vliegterrein. (Ieder lid dient zijn geldig bewijs van lidmaatschap of vliegbrevet voorhanden te hebben.) 
2.2 Zelfstandig vliegende leden van de Modelvliegclub Bergeijk moeten  in het bezit zijn van een, voor hun klasse, geldig vliegbrevet en moeten hun vliegbrevet voorhanden te hebben. 
2.3 Een leerling mag alleen onder toezicht van een gebrevetteerde instructeur van MVC Bergeijk gebruik maken van het vliegterrein en de leerling moet lid zijn van MVC Bergeijk. 
2.4 Een instructeur is een door het bestuur aangestelde lid van MVC Bergeijk. 
2.5 De bestuurder moet  minimaal 11 jaar te zijn (en onder begeleiding) om te mogen vliegen en minimaal 14 jaar en in bezit van een brevet, om solo te mogen vliegen. 
2.6 Gastvliegers kunnen alleen in aanwezigheid van de gastheer en/of met toestemming van een van de bestuursleden gebruik maken van het vliegterrein. 
(Zie ook artikel  7. GEBRUIK FREQUENTIEBORD)
De gastheer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van de gast.  
 
 
MODELLEN  
3.1 De modellen moeten aan de binnen of buitenzijde, duidelijk leesbaar, voorzien zijn van naam en adres van de eigenaar. 
3.2 Dit terrein is in eerste instantie bedoeld als vliegterrein voor radiografisch bestuurde modellen. Vliegtuigen, helikopters, verbrandings of elektro motor tegelijkertijd in de lucht zijn 
 
 
VLIEGVOORSCHRIFTEN  
6.1 Opstijgen en landen moet, afhankelijk van de windrichting, door iedere gebruiker in dezelfde richting uitgevoerd worden (circuitvliegen). Het vliegen mag alleen  in de pitslijn, op de daarvoor bestemde plaats. (Zie plattegrond) 
6.10 Ongeacht het aantal zweefmodellen op het vliegterrein aanwezig, mag slechts één startlijn gebruikt worden. 
6.11 Leden van de MVC Bergeijk hebben, indien nodig, voorrang op gastvliegers bij het gebruik van het vliegterrein. 
6.12 Een 35 MHz gebruiker moet direct na het betreden van het veld zijn penning op het frequentiebord ophangen op de door hem gebruikte frequentie die vrij is.  
6.13 Indien de zenders niet in gebruik zijn, dienen deze uitgeschakeld te zijn. 
6.14 Indien een landing, wel/niet gecontroleerd, buiten het terrein heeft plaats gevonden, dan dient de vlieger en/of zijn helper(s) er zorg voor te dragen dat bij het terughalen van het model andermans eigendommen niet of zo min mogelijk worden beschadigd. Eventueel ontstane schade, hoe gering dan ook, dient direct aan het bestuur  te worden gemeld. 
6.15 Buiten de toegestane tijden mag geen gebruik gemaakt worden van het vliegterrein.

De toegestane tijden zijn:  
Voor modellen met verbrandingsmotoren: 
-werk en zaterdagen van l0.00 u. tot 21.00 u. 
-zon en feestdagen van12.00 u. tot 21.00 u. 

Voor zwevers en elektromodellen: 
-werk en zaterdagen van10.00 u. tot 21.00 u. 
-zon en feestdagen van12.00 u. tot 21.00 u. 

Voor zwevers en elektromodellen tot 70 dB 
-werk en zaterdagen van 09.00 u. tot 22.00 u. 
-zon en feestdagen van 09.00 u. tot 22.00 u.  

In principe geldt: ½ uur na zonondergang 
 
 
GEBRUIK FREQUENTIEBORD   
7.1 Het frequentiebord is verplicht voor alle 35 MHz gebruikers.  
7.2a Een lid met  35 MHz apparatuur ontvangt van het bestuur een penning met lidnummer. 
Een gast vlieger ontvangt, zo nodig, een speciale gastenpenning. 
7.2b Deze penning moet  vóór de aanvang van de vlucht op het frequentiebord aan het haakje gehangen worden, welke overeenstemt met de gebruikte kanaal, en alleen indien deze vrij is. 
7.3 Indien het gebruikte kanaal al bezet is, zal men in overleg met de eigenaar van de aanwezige penning de onderlinge vliegbeurten te regelen. 
Na afloop van de vlucht moet  iedereen er voor zorgen dat zijn penning wordt terug genomen. 
 
 
SANCTIES  
8.1 Indien overtredingen tegen dit “Vliegveld reglement” worden vastgesteld, dan zal het bestuur die maatregelen nemen die zij nodig acht om herhaling te voorkomen. Zie punt 8.4. 
8.2 Onder alle omstandigheden zullen, het door een van bestuursleden of een van de door het bestuur aangestelde terreincommissarissen, genomen beslissingen direct opgevolgd moeten worden. 
8.3 Op de, eerstvolgende, te beleggen bestuursvergadering zal de overtreder de gelegenheid krijgen zich te verweren tegen de genomen beslissing. 
8.4 Het bestuur is ook gerechtigd om strafmaatregelen te nemen conform artikel 12 van de statuten zoals, berisping, boetes, schorsing of royement. 
8.5 Indien iemand de toegang tot het vliegterrein is ontzegd, kan zijn verblijf op het terrein uitgelegd worden als een onrechtmatig bevinden op het grondgebied van de MVC Bergeijk wat een wettelijk optreden tegen de betrokken overtreder mogelijk maakt. 
Art. 461 wetboek van strafrecht. 
 
ONVOORZIEN 
9.1 In al die gevallen, waarin dit reglement niet voorziet is het oordeel van het/de aanwezig(e) bestuurslid(leden) doorslaggevend. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal het genomen besluit besproken worden. 
 
Aldus besloten in de algemene ledenvergadering van 3 maart, 2016

 

 

Dringend verzoek om u aan de No-Fly-zone te houden voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van anderen

Afbeelding